Download our app

Huang Yi

Born uknown in
Actor
as "Fu's wife"
as "Dr. Lan Zeng"
Drug War (2012)
as "Yang Xiaobei"
as "Barbara"
as ""
as "Emily"
as "Lady Fire Dragon"
as "Zhong Xiao Xiao"
as "Lu Yin/Yan"
as "Cheung Wing Shing"
as "Xiao Qiao"
as "Ocho"
Brothers (2007)
as "Chong Ching"
as "Wu Qing Ying"
as "Weiwei"
as ""
Is something wrong? Do you want a new feature? Do you have a question?

Feel free to tell us at:
Facebook or Twitter
Scroll to top